ای عشق، از ماندن بگو
در چشم بیتابم بتاب
در چشم بی خوابم بخواب
در دنیای بی روحم بمان
تا روح گیرد جان و دل
ای عشق از ماندن بگو
ای عشق از ماندن بگو