بمان کنارم که هستیم تویی
بمان که حیات دل شکسته ام تویی
بخوان مرا که آرامش روحمی
مرو که گر روی مرگ وجودمی