این یک هنر است که دوباره سوال کنی
تا راهت را اشتباه نروی