کسی که در آفتاب عرق ریخته
حق دارد در سایه استراحت کند