آفتاب به گیاهی حرارت لازم را می دهد
که سر از خاک بیرون آورده باشد