امید درمانی است که در مراحل اول شفا نمی دهد
و فقط باعث می شود تا درد را کمی بهتر تحمل کنیم
اما در مراحل بعد نتیجه درمان تدریجی اش را پیش رویمان می گذارد