بیاد داشته باشید که آخرین کلید باقیمانده
شاید بازگشاینده در قفل شده باشد