در اندیشه آنچه کرده ای مباش
در اندیشه آنچه نکرده ای باش