آنچه جذاب است
نه سهولت است
نه دشواری
بلکه دشواری آن است
که به سهولت برسی