وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید
افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر خواهند کرد
نه رفتار و عملکرد شما