افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند
بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند