قبل از آنکه بخواهی جوابت را تحویل دهی
با کسی مشورت کن