کار را شروع کنید
توانایی انجامش خود بدنبال عمل خواهد آمد