انسان همانی خواهد شد
که اغلب اوقات به آن فکر کرده است