آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران
ناسپاس باشد همانی است که
از دروغ گفتن باکی ندارد