هر کس آنچه را که دلش خواست بگوید
آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود