کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند
دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه خواهند کرد