صاحبان اداره تنها
پیش مرگ زانو میزنند
فقط یکبار
فقط یکبار