وقتی شخصی گمان کرد که دگر پیشرفتی ندارد
تابوتش را می بایست سریعا آماده کند