آنهایی که در انتظار زمانی نشسته اند
براحتی آن را از دست می دهند
بی آنکه بفهمند یا بدانند