صبر کردن دردناک است!
فراموش کردن دردناک تر است!!
ولی دردناکترین مسئله آن است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش!!!